Openwaterswimming.club

Openwaterswimmingshop.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Openwaterswimmingclub.club / openwaterswimmingshop.nl , gevestigd te Wervershoof

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die contact hebben met de Openwaterswimmingshop.nl
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Openwaterswimmingshop.nl, welke schriftelijk is bevestigd.
1.3 Afspraken met personeel binden Openwaterswimmingshop.nl niet, tenzij schriftelijk is bevestigd.
1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden en garantiebepalingen door het enkel feit van het geven van een opdracht aan Openwaterswimmingshop.nl, van welke aard dan ook.
1.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn aangegaan.
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Algemene voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

2 Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien de ontvanger niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
2.2 De verkoopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.
2.3 De Openwaterswimmingshop.nl,kan de verkoop prijs ten allen tijde wijzigen indien wettelijke voorschriften, kosten, tarieven, marktomstandigheden of de fabrikant daarom vraagt.
2.4 Indien prijsverhogingen plaats hebben tussen het moment van bestellen en uitvoering, kan de bestelling geannuleerd worden binnen drie werkdagen.

3 Aanbiedingen

3.1 Op alle aanbiedingen zijn de algemene- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
3.3 Indien aanbiedingen en prijzen, drukfouten of vergissingen bevatten die de ontvanger naar redelijkheid had kunnen begrijpen, kan Openswimmingshop.nl niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.
3.4 Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan op de bon of met de actie zijn aangegeven.
3.5 Bij samengestelde acties of aanbiedingen is geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4 Levering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats op het adres van de koper. Tenzij anders is overeengekomen, reizen de producten voor rekening en risico van de koper.
4.2 Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding van TNT in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.
4.3 Alle aanbiedingen van Openwaterswimmingshop.nl  zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
4.4 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
4.5 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Openwaterswimmingshop.nl niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.
4.6 Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, wijze van betaling en verzending. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

5 Levertijd

5.1 De levertijd wordt door verkoper naar beste geweten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor verkoper niet als fatale termijn. Indien geen levertijd is overeengekomen, moet verkoper de producten leveren binnen een redelijk termijn.
5.2 De levertijd kan verlengd worden met de tijd dat de koper te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag.
5.3 Op de website en in de orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Openwaterswimmingshop.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6 Betaling

6.1 U kunt tijdens de bestelprocedure in de webshop makkelijk en veilig betalen met I-deal. De levering zal dan plaats vinden zodra de betaling is ontvangen.
6.2 Levering naar een land buiten Nederland vindt alleen plaats na vooruitbetaling. Na het verzenden van uw bestelling ontvangt u hierover een aanvullend bericht met betalingsgegevens.
6.3 Betalingen geschieden per vooruitbetaling via overschrijving van bank / giro of contant betalen op het praktijkadres van Openwaterswimmingshop.nl of onder rembours. Indien de betaling voldaan is en op rekeningnummer van de Openwaterswimmingshop.nl is bijgeschreven, worden de goederen verstuurd.

7 Verzend- en administratiekosten

7.1 Verzend- en administratiekosten worden als volgt berekend: Nederland
Standaard € 8.00- Europa €15.00.
Verzendingen worden verzonden via TNT en track & trace. Via een mail bericht ontvangt de koper het verzendnummer en kan zo de verzending zelf volgen.

8 Garanties

8.1 De openwaterswimmingshop.nl garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals in redelijkheid verwacht kan worden.
8.2 Openwaterswimmingshop.nl levert de producten binnen 3-5 werkdagen.
8.3 Producten die niet direct leverbaar zijn, komen in backorder. Deze backorder producten worden ten allen tijde op kosten van Openwaterswimmingshop.nl verzonden.

9 Omruilgarantie

9.1 Openwaterswimmingshop.nl garandeert dat, als de door u bestelde artikelen niet aan uw verwachting voldoen, u de niet gebruikte artikelen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder kosten kunt retourneren. Het betaalde bedrag voor de geleverde goederen wordt binnen 5 werkdagen teruggestort. Bij terugzending zijn de verzendkosten altijd voor de opdrachtgever. Eventuele schade aan de verzonden artikelen is voor rekening van de afzender. Dit geldt niet voor speciaal voor de klant geassembleerde orders: hier zullen bij een annulering de door openwaterswimmingshop.nl gemaakte kosten aan de klant worden doorberekend.
9.2 Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons, via  openwaterwebwinkel@gmail.com. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook en wij handelen dit binnen 3 -5 werkdagen af.
9.3 Na vervanging zijn de verzendkosten eveneens voor de opdrachtgever, tenzij de levering samen kan gaan met een andere of aanvullende opdracht.
9.4 U kunt uw order binnen 14 dagen annuleren, wanneer u niet tevreden bent met de bestelling. Bezorgkosten zullen doorberekend worden en de bestelling dient terug gezonden te worden naar ons postadres. De bestelling kan uitsluitend teruggestuurd worden, indien de verpakking ongeopend is.
9.5 In geval van schade of vermissing zal Openwaterswimmingshop.nl per omgaande zorg dragen voor levering van nieuwe goederen. Indien de bestelde goederen niet meer voorradig zijn, zult u via e-mail worden geïnformeerd.

10 Recht van Retour

10.1 Bestellingen waarvan de verpakking niet is geopend kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd (Geldt niet voor speciaal voor de klant geassembleerde orders). Wij betalen u na retourontvangst de aankoopsom minus de verzendkosten terug.
De verzendkosten voor het retourneren van artikelen kunt u niet bij Openwaterswimmingshop.nl verhalen, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling.
10.2 Aanbiedingen kunnen niet geruild worden. Openwaterswimmingshop.nl behoudt zich het recht voor producten te kunnen weigeren.

11 Annuleringen

U kunt uw bestelde en nog niet geleverde order zonder opgaaf van reden kosteloos annuleren.

11.A  Evenementen, Challenge, Zwemtesten, Trainingen. IJsselmeeroversteek en zwemvakantie Powerweek.

Zijn onze algemene voorwaarden van toepassing met als aanvulling

11) Annulering /reisonderbreking Powerweek Lanzarote.

11.1 Indien de opdrachtgever/deelnemer de reis annuleert of af-of onderbreekt, gelden de navolgende annuleringskosten:

a. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvangsdatum : 50 % van de betaalde som.

b. Bij annulering binnen 3 maanden voor aanvangsdatum: 100% van de totale som.

c. Bij het niet komen opdagen op de dag van de activiteit of op de dag van vertrek, of bij het missen van het betreffende vervoersmiddel(indien van toepassing): 100% van de totale som.

d. De organisatie behoudt zich het recht om de powerweek, af te gelasten indien de veiligheid met betrekking de deelnemers in het geding komt.

 Het tijdstip van de annulering is de datum waarop de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door openwaterswimming.club.

 

11.B Deelname aan  de trainingen/evenementen geschied te allen tijde op eigen risico.

a. De organisatie behoudt zich het recht om de swim challenge/wedstrijd af te gelasten indien de veiligheid met betrekking de deelnemer(s ) in het geding komt.

b. Hierbij wordende inschrijfgelden niet geretourneerd.

c.Als de watertemperatuur boven de vijf graden is gaat het evenement  Ice swimming Volendam gewoon door, maar worden de tijden niet erkend bij de IISA.

d. Bij de evenementen worden video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden(foto en video)en MYLAPS uitslagen waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

e.Ice Swimming Volendam/wedstrijd word onder auspiciën van de IISA NEDERLAND georganiseerd.

f. Bij watertemperatuur onder de 16 graden, is wetsuit verplicht.

g.Bij deelname aan open water evenementen is Safe swimmer/zwemboei verplicht.

 

12 Overschrijding leveringstermijn

12.1 De overeengekomen leveringstermijn zijn steeds een indicatie en kunnen nimmer als fatale termijn aangemerkt worden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Voor haar leveringen maakt Openwaterswimmingshop.nl gebruik van de dienstverlening van TNT. Wanneer leveringen terugbezorgd worden bij Openwaterswimmingshop.nl, omdat TNT niet in staat was deze te bezorgen op het opgegeven adres, houdt Openwaterswimmingshop.nl zich het recht voor de retourkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft gehouden alle overige verplichtingen na te komen.
12.3 Storingen in het bedrijf of dat van één der leveranciers, tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere onvoorziene omstandigheden, stakingen, optreden van werknemersorganisaties ) waardoor produceren en/of leveren onmogelijk wordt, ontslaan openwaterswimmingshop.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Ook in het land van herkomst van de materialen en/of halffabricaten kunnen storingen zoals bovengenoemd ontstaan, waardoor levering door Openwaterswimmingshop.nl onmogelijk wordt.
12.4 Ingeval van overmacht zal Openwaterswimmingshop.nl zo snel mogelijk de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende maximaal één week het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Openwaterswimmingshop.nl draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld. Dit door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van het bedrag van door Openwaterswimmingshop.nl te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
13.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Openwaterswimmingshop.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verder toekomstige rechten van Openwaterswimmingshop.nl.
13.3 Afnemer is verplicht Openwaterswimmingshop.nl schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens de openwaterswimmingshop.nl aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de geleverde producten of diensten naar het oude adres.

14 Uitsluiting productaansprakelijkheid verkoper

Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden terzake van door verkoper geleverde producten, waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

15 Ontbinding

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijding voldoet aan enige verplichting waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van koper, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper te zijner keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling, de uitvoering van alle met koper gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd verkopers recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke verkoper ten laste van koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

16 Geschillen

16.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
16.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Openwaterswimmingshop.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

17 Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Openwaterswimming.club
Openwaterswimming.club /Openwaterswimmingshop.nl is gevestigd: Slikkerdijk 32, 1693 LT Wervershoof. KvK 70739455 , BTW nummer NL002097568B04